PRIVACY STATEMENT IJMOND CONTENTINLEIDING

IJmond Content neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw

persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor

vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].


WIE IS IJMOND CONTENT?

IJmond Content is de eenmanszaak IJmond Content, kantoorhoudende te (1965 NT)

HEEMSKERK aan Berkenhof 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 34099912.

IJmond Content is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door IJmond

Content de verwerkingsverantwoordelijke.


HOE GEBRUIKT IJMOND CONTENT JOUW GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor IJmond Content persoonsgegevens

over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens IJmond Content voor dat

specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en

hoe lang de gegevens door IJmond Content worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden,

hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en Financiƫle administratie

Doeleinde: Financiƫle administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer,

Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer,

Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


MARKETING

Doeleinde: Nieuwsbrief per email en Whatsapp

Gegevens: Naam, E-mailadres, telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

IJmond Content heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .


WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij IJmond Content over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


WIJZIGEN

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij IJmond Content. Je kunt verzoeken dat IJmond Content je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.


BEPERKEN VAN DE VERWERKING

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om IJmond Content te verzoeken de

verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van IJmond Content of

een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


GEGEVENSOVERDRACHT

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van IJmond Content te verkrijgen. IJmond Content zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat IJmond Content je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


REACTIE DOOR IJMOND CONTENT

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. IJmond Content zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat IJmond Content een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien IJmond Content je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat IJmond Content verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop IJmond Content je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop IJmond Content jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mailsturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.